Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie jest Kierownik MGOPS Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
 2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Januszem Wyrzykowskim, e-mail: iod@sochocin.pl
 3.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie może przetwarzać dane osobowe Klientów MGOPS Sochocin, zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4.  Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
   
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  – warunkiem prowadzenia sprawy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie i wynika z przepisów prawa;
  – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gops Sochocin
Data utworzenia:2019-03-15
Data publikacji:2019-03-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1029