Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

Czyste Powietrze

Program CZYSTE POWIETRZE

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 411 ust. 10g - 10s ustawy – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j .Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania
z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE" może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie miasta i gminy Sochocin zaświadczenia wydawane będą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony WNIOSEK część I – żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wypełnioną część II OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Wypełnioną część III OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art.. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dochody nieopodatkowane).

Wypełniona część IV OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  rozliczanej na zasadzie ryczałtu ewidencjowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające informacje odpowiednio o : formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

SPOSÓB WERYFIKACJI WNIOSKU

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Po zweryfikowaniu dochodu gospodarstwa domowego organ wydaje  zaświadczenie, w którym podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

OPŁATA SKARBOWA

Nie podlega opłacie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

  • osobiście - poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy Ośrodka,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego – w tej placówce.

dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 23 661 80 01, 23 661 80 25 wew. 46 lub 25

Wniosek o zaświadczenie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie
Data utworzenia:2021-06-17
Data publikacji:2021-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Załęcka
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Dąbrowski
Liczba odwiedzin:788