Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

Sochocin, 16 luty 2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

 

Proponowany termin zatrudnienia:            14 MARZEC  2022r.

Data ogłoszenia naboru:                              16 luty 2022r.

Termin składania dokumentów:                  2 marca 2022 r.

Wymiar czasu pracy:                                     1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 ust.1 i ust.1a oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. 2021 poz. 2268  ze zm. ) tj. spełnienie
co  najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

Art. 116 ustawy:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 4. ukończenie studiów podyplomowych zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
  w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt. c.

Art. 156 ustawy:

 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu;
 2. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego;
 3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego;
 4. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego;
 5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe
  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego;
 6. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole;
 • sprawna obsługa klienta;
 • dyskrecja;
 • konsekwencja w realizowaniu zadań;
 • samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań
 • terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, obowiązkowość, punktualność;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • dobra organizacja pracy;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność;
 • Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku
  i umiejętność interpretowania i zastosowania przepisów pomocy społecznej, ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów związanych
  z wykonywaniem funkcji pracownika socjalnego
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pracy socjalnej;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy i poradnictwa dla osób w zakresie rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej i kompletowanie dokumentacji
  oraz proponowanie form pomocy dla osób wymagających wsparcia;
 • pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotycząca możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, a w szczególności łagodzenie skutków negatywnych zjawisk społecznych i skutków ubóstwa;
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami,
  w tym w realizacji programów, projektów oraz wydawania wniosków i skierowań w zakresie przyznawania świadczeń;
 • przygotowywanie indywidulanych planów pomocy;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • inicjowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby społeczne;
 • realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, udział w powołanych grupach roboczych i realizacja planów pomocy rodzinie;
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji w celu umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej;
 • zbieranie niezbędnej dokumentacji w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz systematyczne wizyty w tych środowiskach;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów na potrzeby przyznania różnych świadczeń z zakresu działalności Ośrodka;
 • udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prawach, uprawnieniach i instytucjach właściwych do załatwiania sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu lub życiu osoby/rodziny;
 • sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań;
 • udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym w skutek klęsk żywiołowych i wypadków losowych;
 • udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy zmierzającej do poprawy ich sytuacji życiowej;
 • bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej w programie POMOST ;
 • wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
 • przygotowanie i przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt;
 • współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
  na stanowisku pracy;
 • bieżąca aktualizacja wiedzy podnoszenie kwalifikacji, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
 • angażowanie się w działania Ośrodka w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych i strategicznych;
 • inicjowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,  zapobieganiu marginalizacji życia osób, rodzin, grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
  w środowisku lokalnym;
 • prowadzenie innych zadań zleconych przez kierownika związanych z działalnością Ośrodka.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw

publicznych;

 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) dalej RODO
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w § 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Informacja o warunkach pracy:
 • miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
 • praca w środowisku;
 • bezpośredni kontakt z klientem;
 • praca biurowa z obsługą komputera;
 • wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik nie przekracza 6%.
 1. Terminy i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko:

2) Osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie,
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

3) Za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

 1. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny”  w terminie do dnia 2 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do MGOPS w Sochocinie)  

 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania będą powiadomieni telefonicznie.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 3. Formularz kwestionariusza osobowego, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy do pobrania w siedzibie MGOPS lub ze strony internetowej sochocin.pl
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MGOPS lub pod nr telefonu 530 006 733
 5. Postępowanie rekrutacyjne:
 • Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
  Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie, Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zgłasza się z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie                i kwalifikacje zawodowe oraz z dowodem osobistym.

Informacja o wyniku wyboru kandydata na stanowisko pracownik socjalny będzie umieszczona na stronie mgops.sochocin.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sochocinie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej.

Po upływie powyższego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Sochocin, dnia 16 luty 2022 r.                                                                                

 Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka
   Pomocy Społecznej

    w Sochocinie

   Joanna Załęcka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie
Data utworzenia:2022-02-16
Data publikacji:2022-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1173